Arii protejate

Lunca Siretului Inferior

DESPRE ARIA PROTEJATĂ

Lunca Siretului Inferior (ROSPA0071) este o arie naturală protejată situată în sud-estul României, în județele Brăila, Galați și Vrancea, având o suprafață de 36.492 de hectare. Obiectivul de protecție al acestui sit Natura 2000 îl reprezintă 47 specii de păsări, majoritatea dependente de existența zonelor umede.

AMENINȚĂRI

Printre amenințările la adresa ariei protejate se numară:
• Exploatarea de nisip și pietriș în albia minoră;
• Intruziunile umane sau ale animalelor domestice în zonele de reproducere a speciilor;
• Depozitarea de deșeuri;
• Braconajul;
• Înlocuirea unor suprafețe însemnate de păduri native cu specii alohtone sau hibrizi.

CE FACE ACDB

ACDB a realizat Planul de Management pentru aria protejată Lunca Siretului Inferior, document care conține acțiunile și măsurile necesare pentru diminuarea presiunilor și amenințărilor. Totodată, monitorizăm starea de conservare a speciilor și habitatelor care fac obiectul de protecție al ariei și suntem parte activă în procesul de reglementare a activităților de pe teritoriul sitului. În vederea diminuării presiunilor provocate de factorul uman, desfășurăm și acțiuni de informare și conștientizare a populației locale cu privire la importanța și necesitatea protecției naturii ca sistem suport pentru dezvoltarea durabilă.

Regiunea Carpațiilor de Curbură

DESPRE ZONĂ

Regiunea Carpaților de Curbură este caracterizată de o diversitate foarte mare de habitate de pădure ce oferă mamiferelor, în general, și speciilor de carnivore, în special, condiții optime de viață. Diversitatea habitatelor asigură resurse trofice suficiente, iar suprafețele mari fără asezări umane mențin un impact negativ redus asupra speciilor.

AMENINȚĂRI

Printre amenințările la adresa ariei protejate se numară:
• Managementul instituțional deficitar;
• Atitudinea negativă a populației și a crescătorilor de animale față de speciile de carnivore;
• Degradarea bazei trofice și impactul câinilor hoinari asupra viabilității populației de specii pradă și carnivore;
• Fragmentarea și perturbarea habitatelor.

CE FACE ACDB

ACDB lucrează pentru a consolida managementul speciilor de carnivore în această zonă colaborând cu custozii și administratorii de arii protejate, dar și cu gestionarii de fonduri cinegetice. Totodată, ACDB participă activ la acțiuni de monitorizare în teren a speciilor de carnivore, implementând in acestă regiune tehnici moderne și non-invazive de monitorizare a acestor specii. ACDB se implică activ și în dezvoltarea de solutii pentru prevenirea conflictelor dintre oameni și speciile de carnivore.

Parcul Natural Putna-Vrancea

DESPRE ARIA PROTEJATĂ

Cu o suprafață totală de 38 204 ha ( 41,32% din suprafața Munților Vrancei), Parcul Natural Putna Vrancea constituie elementul cheie pentru protecția și conservarea populației viabile de urs, lup și râs din cadrul rețelei ecologice locale de protecție a carnivorelor mari din județul Vrancea. Parcul adăpostește și 14 tipuri de habitate de interes comunitar.

AMENINȚĂRI

În cadrul rețelei ecologice locale de protecție a carnivorelor mari din județul Vrancea, Parcul Natural Putna-Vrancea este desemnat drept zonă de protecție cu rol de reducere a barierelor antropice. În acest sens, statutul de sit Natura 2000 îi atribuie rolul de reducere a impactului negativ asupra populațiilor de carnivore mari din vestul județului Vrancea produs de constituirea unor bariere antropice (ex: refacerea drumurilor naționale 2D si 2L; dezvoltarea infrastructurii turistice a localităților Coza, Tulnici, Lepșa, Greșu).

CE FACE ACDB

• Acționăm în zona Parcului Natural Putna Vrancea implementând activități de monitorizare a faunei, florei și habitatelor. Aceste activități se realizează atât prin proiecte proprii cât și prin diferite forme de parteneriat;
• Acționăm pentru a susține comunitățile locale prin promovarea unui turism ecologic, bazat pe resurselor locale și valorile tradiționale;
• Promovăm Parcul și obiectivele sale turistice prin dezvoltarea de panouri și materiale informative și educative;

Situl de Interes Comunitar Soveja

DESPRE ARIA PROTEJATĂ

Situl de Interes Comunitar Soveja are o suprafață de 4.567 ha și ocupă bazinul superior al văii Susita, cu principalii săi afluenți. În partea superioară a sitului există importante suprafețe cu păduri virgine, fiind cel mai reprezentativ nucleu cu astfel de ecosisteme din Munții Vrancei. Totodată, situl este și un important refugiu pentru carnivorele mari (urs, lup, râs), partea superioara a sitului fiind o importantă zonă de bârloage și de crestere a puilor pentru a aceste specii.

AMENINȚĂRI

Defrișările ilegale și managementul necorespunzător al ecosistemelor forestiere din sit pot duce atât la degradarea stării de conservare a habitatelor forestiere, cât și la alunecări și rupturi de teren, Totodată, diversificarea structurii proprietății asupra pădurilor din sit, prin retrocedarea către diverși proprietari, poate genera un management neunitar, fragmentar, cu consecințe negative pentru biodiversitate.

CE FACE ACDB

Contribuim la eficientizarea managementului ariei naturale protejate Soveja prin:

• Implementarea unor activități de monitorizare a faunei, florei și habitatelor;
• Promovarea unui turism ecologic, bazat pe resursele locale și valorile tradiționale
• Activități de consultare, conștientizare și informare a publicului cu privire la aspecte concrete de conservare a biodiversității.

Situl de Interes Comunitar Râul Putna

DESPRE ARIA PROTEJATĂ

Situl de Interes Comunitar Râul Putna este localizat în partea central-vestică a județului Vrancea, în bazinul hidrografic mijlociu al Putnei, ocupând o suprafață de 647 ha.

Situl a fost desemnat pentru conservarea a 5 specii, dintre care una de mamifere: vidra (Lutra lutra), una de amfibieni: Buhai de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata), una de reptile: Țestoasa de apă (Emys orbicularis) și două de pești: Petroc (Gobio kessleri) și Dunăriță (Sabanejewia aurata).

AMENINȚĂRI

• Lucrările de amenajare care întrerup cursul râului Putna si care au un impact major asupra potenţialului ecologic şi asupra diversității biologice din acest areal.
• Utilizarea substanțelor biocide, hormoni de creștere și alte substanțe chimice dăunătoare. Substanțele folosite pe terenurile agricole sunt antrenate în apele freatice și în cele de suprafață unde produc modificări ale ecosistemelor acvatice.
• Prezența deșeurilor, fie sub formă de depozite ilegale, fie aduse de ape sau abandonate de către localnici sau vizitatori.

CE FACE ACDB

• Am realizat Planul de Management pentru aria naturală protejată

Rezervația Naturală Râpa Roșie – Dealu Morii

DESPRE ARIA PROTEJATĂ

Aria protejată se află pe versantul drept al văii râului Putna, în dreptul satului Tulnici. Rezervația naturală este una de tip geologic și geomorfologic și se întinde pe o suprafață de 55 ha. Structura sa geologică alcătuită din argile de culoare roșie-vineție dă ariei protejate denumirea de ,,Râpa Roșie”. Procesele de eroziune cauzate de șiroirea apei din precipitații pe versant și rocile foarte moi conduc la modelarea puternică a reliefului, formând un peisaj unic și un complex geomorfologic foarte important din punct de vedere științific și conservativ.

AMENINȚĂRI

Eroziunea de mal, prăbușirile și alunecările de teren reprezintă principala amenințare asupra valorilor conservative ale ariei naturale protejate. De asemenea, pășunatul reprezintă o altă amenințare atunci când se realizează în mod intensiv.

CE FACE ACDB

• Am realizat Planul de Management pentru aria naturală protejată

Rezervația Naturală Algheanu

DESPRE ARIA PROTEJATĂ

Aria naturală protejată Algheanu are o suprafață de 49 ha și este situată în bazinul hidrografic al pârâului Algheanu din sectorul central al Depresiunii Vrancei.

Aceasta este o rezervație ce conservă valori naturale de tip geologic, elementul principal conservat aici fiind constituit de relieful dezvoltat în depozitele de roci salifere. Fiind ușor friabile și solubile, aceste depozite au fost secționate de valea pârâului Algheanu, vale care prezintă elementele specifice unei formaţiuni carstice (relief dezvoltat în roci calcaroase), mai exact ale unui “halocarst” (carst dezvoltat în sare).

AMENINȚĂRI

Procesele naturale de eroziune, prăbușirile și alunecările de teren reprezintă principalele amenințări asupra valorilor naturale ale ariei protejate.

În scopul reducerii efectelor negative ale acestor fenomene naturale, au fost efectuate lucrări de stabilizare a versanţilor, constând în terasare şi plantare de specii rezistente la sărăturarea solului, precum cătină, sălcioară sau pini.

CE FACE ACDB

• Am realizat Planul de Management pentru aria naturală protejată

Rezervația naturală Pârâul Bozu

DESPRE ARIA PROTEJATĂ

Rezervația Naturală Pârâul Bozu are o suprafață de 30 de hectare și este localizată în bazinul mijlociu şi inferior al pârâului Bozu, afluent de dreapta al Putnei.

Aria naturală protejată este una de tip paleontologic, importantă pentru cunoașterea dezvoltării vieții pe Pământ. Importanţa sa ştiinţifică se datorează faptului că pe stratele de rocă prezente aici sunt imprimate numeroase urme de paşi a unor specii de păsări, mamifere şi nevertebrate de vârstă burdigaliană (acum 15 – 20 milioane de ani), precum şi urme datorate acţiunii factorilor fizici de mediu: urme de valuri, picături de ploaie, urme de curenţi turbionari etc.

AMENINȚĂRI

• Procesele naturale de eroziune, prăbușirile și alunecările de teren. În scopul reducerii efectelor negative ale acestor fenomene naturale, au fost efectuate lucrări de stabilizare a versanţilor prin plantaţii de pin, arin şi cătină de râu care, în mare măsură, au contribuit la consolidarea acestora;
• Pășunatul atunci când se realizează în mod intensiv și degradează vegetația din zona de protecție;
• Colectarea de către vizitatori sau pasionații de fosile a stratelor de rocă.

CE FACE ACDB

• Am realizat Planul de Management pentru aria naturală protejată